Persbericht

Woningcorporaties: goede richting in tussenstand Klimaatakkoord

Woningcorporaties blijven betrokken bij het Klimaatakkoord. Een onderzoek moet uitwijzen of corporaties op langere termijn voldoende geld hebben om verduurzaming van hun woningen te versnellen. Corporaties ondersteunen de ambitie om met financiële steun van het Rijk de komende jaren versneld 100.000 sociale huurwoningen gasvrij te maken. Naar verwachting besluit het kabinet daar vrijdag 21 december 2018 over.

Bestuurders van woningcorporaties bespraken op 19 december 2018 de tussenstand in het overleg over het Klimaatakkoord waar hun branchevereniging Aedes aan deelneemt. Eerder gaven corporaties aan dat zonder extra geld versnelling van de verduurzaming van corporatiewoningen niet haalbaar is. Woningcorporaties lopen al ver voorop bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Maar niet alles kan en het mag niet ten koste gaan van hun kerntaken. 

Langere termijn: onderzoek financiën
In de tussenstand die nu op tafel ligt is vastgelegd dat het Rijk met Aedes in 2019 een onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties. Die worden bekeken in relatie tot al hun maatschappelijke opgaven, waaronder verduurzaming. Marnix Norder, voorzitter Aedes: ‘Pas dan weten we wat er mogelijk is. We zetten geen handtekening onder ambities en doelen als het geld daarvoor er niet is. Als het kabinet sneller wil, moet ze er extra geld voor vrijmaken. Het is winst dat ze dat nu inzien en dat het onderzoek er komt. Wij wentelen de kosten niet af op onze huurders en nieuwbouw mag er niet onder lijden. Voor ons blijft voorop staan dat we mensen met een kleine beurs een betaalbaar, goed dak boven het hoofd blijven bieden.’
 
Korte termijn: Startmotor 100.000 woningen aardgasvrij
Het voorstel voor een Klimaatakkoord bevat wel een plan om op korte termijn een vliegende start te maken: de Startmotor. Corporaties kunnen in samenwerking met gemeenten, commerciële verhuurders, bouwpartijen, netbeheerders en energiebedrijven de komende jaren 100.000 sociale huurwoningen aardgasvrij maken. Door een dergelijke opschaling kunnen nieuwe technieken verbeteren en kunnen kosten lager worden. Van die ontwikkelingen kan de rest van Nederland profiteren.

De Startmotor is haalbaar als het Rijk een substantiële bijdrage levert aan de miljarden die corporaties zelf investeren. Dat kan in de vorm van subsidies of belastingvoordeel. Norder: ‘Wat wij het kabinet voorstellen, is een aanbod dat ze eigenlijk niet kunnen weigeren. Het is een vliegwiel voor de rest van Nederland. Het kabinet moet die verantwoordelijkheid nemen, want anders is de Startmotor simpelweg niet haalbaar. En hoe meer geld ze ervoor vrijmaken, hoe meer er mogelijk is.’ 

Klimaatakkoord
Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, presenteert op 21 december 2018 de stand van zaken van het overleg over het Klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat er dan een onderhandelaarsakkoord ligt van alle bij de klimaattafels betrokken partijen. Dat gaat vervolgens naar het kabinet en voor een doorrekening naar de planbureaus.