Verenigingscongres: Ollongren begrijpt zorgen corporaties

Bestuurders van woningcorporaties die lid zijn van Aedes hebben met minister Ollongren gesproken over bouwen, verduurzamen en de druk die er is op hun investeringsmogelijkheden door belastingmaatregelen van het kabinet. Dat deden zij op het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres waar de minister te gast was. Tijdens het congres spraken de bestuurders ook met elkaar over de kansen van digitalisering en verder kwamen enkele verenigingszaken aan de orde waaronder het vaststellen van de jaarrekening en de benoeming van een nieuw bestuurslid. Het congres vond plaats op 19 april 2018 in Den Haag.

‘De sociale huursector staat als een huis’, minister Kajsa Ollongren is positief over de bijdrage die woningcorporaties leveren aan de Nederlandse samenleving, op lokaal niveau samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze riep corporaties op met stakeholders een sociale rol te blijven spelen in leefbare wijken.

Spanningsveld
De minister herkent de ambities van woningcorporaties om te bouwen en te verduurzamen en noemt ze vergelijkbaar met de ambities uit de Woonagenda van het kabinet. Tegelijkertijd ziet ze ook het spanningsveld waar Aedes-voorzitter Marnix Norder aandacht voor vraagt in zijn reactie: een spanningsveld tussen ambities en de belastingdruk die de financieringsmogelijkheden voor corporaties juist beperkt. De minister staat open voor goede oplossingsrichtingen en wil die in Den Haag aan de orde stellen.

Actualiteiten
Marnix Norder ging in op de actualiteiten. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Woondiensten zullen worden hervat. Hij vroeg nogmaals aandacht voor de belastingmaatregel ATAD die woningcorporaties 300 miljoen euro aan investeringsmogelijkheden kost. Norder vertelde over de Klimaattafel en subtafels waar Aedes aan tafel zit. De Routekaart CO2-neutraal 2050 van corporaties wordt aan die tafels gezien als voorbeeld voor andere sectoren. 

Digitalisering
De bestuurders van woningcorporaties spraken met elkaar over de kansen en mogelijkheden van digitalisering. Voor driekwart van de aanwezigen hoort het onderwerp tot de top vier van belangrijkste onderwerpen aan de bestuurstafel. Ze spraken vooral over op welke punten ze zouden kunnen samenwerken. Standaardisatie en datakwaliteit werden veel genoemd.

Verenigingszaken
Tijdens het congres is Richard Sitton, directeur-bestuurder van Woonbron in Rotterdam, benoemd als lid van het bestuur van Aedes.

Verder stelden de leden van Aedes de jaarrekening 2017 vast en verleenden het Aedes-bestuur ‘decharge’, goedkeuring voor het gevoerde beleid in 2017. En namen zij een voorstel aan voor twee wijzigingen in het huishoudelijk reglement: de verplichte notaris tijdens het congres te vervangen door een stemcommissie en de auditcommissie te laten bestaan uit minimaal twee en maximaal drie leden.

Vernieuwingsagenda één jaar
Aansluitend aan het verenigingscongres is de presentatie van de resultaten van een jaar Vernieuwingsagenda. Verder vertelt prof. dr. Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen over de uitkomsten van haar onderzoek naar veranderkracht en leiderschap bij corporaties. Aansluitend zijn er in twee rondes workshops te volgen.


Congresstukken:
• 
Volmacht congres 19 april 2018
• 1A Congresoplegger jaarverslag 2017
• 1B Congres jaarverslag 2017
• 2A Aanpassing huishoudelijk reglement Aedes
• 2B Bijlage 1 huishoudelijk reglement 2018
• 3 Congresnotitie voordracht Richard Sitton nieuw algemeen bestuurslid Aedes
• Uitnodiging verenigingscongres 19 april 2018