Statuten en reglementen van Aedes

In de statuten van Aedes is het doel van de vereniging vastgelegd:

  • De vereniging heeft tot doel als brancheorganisatie het behartigen van de belangen van de aangesloten organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van wonen.
  • De vereniging tracht dit te bereiken door in nauw overleg met de leden de belangen van de leden te behartigen, de gemeenschappelijkheid binnen de bedrijfstak te organiseren en services aan leden en geassocieerden te bieden. Zij werkt daartoe samen met andere organisaties en draagt standpunten uit over de condities, waaronder de aangesloten leden werken.

Verder is in de statuten bepaald:

  • dat de leden direct (in het Congres) de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging bepalen;
  • dat het bestuur van de vereniging in handen is van een door de leden gekozen onafhankelijk voorzitter en twaalf door en uit de leden gekozen personen;
  • dat het bestuur agendazettend is en dat vastlegt in een strategisch plan dat door het Congres wordt goedgekeurd.

In de statuten is aangegeven welke organisaties lid van Aedes kunnen zijn:

Als lid kunnen worden toegelaten rechtspersonen die werkzaam zijn op het terrein van het wonen en daarbij woonvoorzieningen aanbieden en hun vermogen uitsluitend inzetten ten behoeve van hun statutair vastgelegde maatschappelijk doel.

De leden van Aedes zijn verplicht de Governancecode na te leven. Aedes heeft ook een huishoudelijk reglement waaraan leden zich moeten houden.