Bouwplannen voor huisvesting 14.600 vergunninghouders

Woningcorporaties wijzen momenteel 14 procent van de vrijkomende en nieuwe woningen toe aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er zijn de komende drie jaar plannen voor ruim 14.000 nieuwe woonplekken (nieuwbouw en ombouw) voor vergunninghouders. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 134 woningcorporaties, die samen bijna de helft (48 procent) van de corporatiewoningen in Nederland bezitten.

Taak
Woningcorporaties zien het als hun taak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Om woningzoekenden, urgente doelgroepen én vergunninghouders een woning te kunnen bieden, is de inzet van alle betrokken partijen nodig. Om genoeg betaalbare woningen te hebben, rekenen corporaties soms lagere huren, stellen zij sloop uit en verkopen ze minder woningen dan eerder gepland, blijkt uit de enquête. Corporaties letten bij de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning op een zo goed mogelijke spreiding en de mogelijkheden om snel te kunnen integreren.
 
Bouwplannen
Corporaties hebben voor de komende drie jaar plannen om 14.600 nieuwe woonplekken te creëren. Het gaat om gezinswoningen (39%), tijdelijke of mobiele woningen (21%) en woningen voor alleenstaanden (15%). Bijna alle woningcorporaties kennen de subsidie van de Rijksoverheid voor de huisvesting van vergunninghouders. Een vijfde van de corporaties maakt er gebruik van. Deze subsidie is bedoeld voor het bouwen van kamers in nieuwbouwwoningen of omgebouwde panden. De meest genoemde redenen om geen subsidie aan te vragen zijn de beperkte huurprijs die corporaties mogen vragen en de eis van ten minste vier vergunninghouders per woning. Ook zijn er gemeenten waar geen panden voor ombouw beschikbaar zijn.
 
Belemmeringen
Bij hun inzet voor de huisvesting van vergunninghouders ondervinden corporaties nog wel belemmeringen. 38 procent van de corporaties ziet een tekort aan sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld omdat de woningvoorraad in een gemeente te klein is of door het lage aantal woningen dat vrijkomt. Een kwart van de corporaties vindt dat bouwregelgeving en bestemmingsplannen hen tegenwerken. Ook het ontbreken van de huisvesting van vergunninghouders in de woonvisie van gemeenten zien corporaties als een probleem. Gemeenten kunnen helpen bij de huisvesting door grond voor een sociale prijs aan te bieden. Corporaties dringen ook aan op betere begeleiding van vergunninghouders. Daarmee integreren zij sneller en kunnen schulden worden voorkomen.