Achtergrond derivaten en reddingsplan

Vestia kwam in grote financiële problemen vanwege een te grote derivatenportefeuille en risicovolle derivatencontracten. Om een faillissement en verdere schade aan de corporatiesector te voorkomen, sloot Vestia op last van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een overeenkomst met banken en stelde een herstelplan op.

Derivaten
Woningcorporaties maken gebruik van derivaten. Deze instrumenten helpen om ongewenste fluctuaties in de kapitaalmarktrente en de kasstromen te beheersen. Aangezien de rentelasten van corporaties gemiddeld eenderde van de kosten bepalen, ligt het voor de hand dat corporaties werken met
derivaten.

Deal met banken
Vestia sloot op 18 juni 2012 een overeenkomsten met negen banken over de afkoop van nagenoeg de hele derivatenportefeuille van de corporatie. De
overeenkomst bepaalt dat de derivatencontracten tussen Vestia en de negen banken worden afgekocht voor ongeveer 2 miljard euro. Dat betekent dat deze
banken het risico overnemen in de vorm van een lening.

Daarvan betaalt Vestia 1,3 miljard zelf. Het resterende bedrag van 700 miljoen euro komt ten laste van de sector via de saneringsheffing. Dat betekent
dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gedurende tien jaar alle andere corporaties moet heffen om de jaarlijkse afbetaling van de lening van de
banken aan Vestia te financieren.