Vereniging

Woningmarkt en rentmeesterschap

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

Woningcorporaties maken doorlopend keuzes binnen de driehoek van voldoende aanbod (beschikbaarheid), de huurprijs (betaalbaarheid) en de kwaliteit van woningen. De Nederlandse woningmarkt, het werkterrein van corporaties, gaat nog steeds gebukt onder structurele problemen. De woningmarkt blijft structureel verstoord, zo lang er een forse subsidie zit op met name de koopmarkt en een forse belasting op de huurmarkt. Aedes vindt dat er op langere termijn keuzevrijheid moet komen tussen huren en kopen. Inkomensondersteuning moet los van huur of koop staan en (bijvoorbeeld via de fiscus) zich richten op huishoudens met de laagste inkomens.

Een gezonde bedrijfsvoering is de basis van de continuïteit van een onderneming. Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige businessmodel van corporaties toekomstbestendig blijft. Enerzijds raken door inkomensdaling en huurstijgingen meer huurders financieel in de knel. Het sociale huurakkoord met de Woonbond is daarom belangrijk. Dit beperkt, gegeven de verhuurderheffing en de grote maatschappelijke opgaven, de keuzes die corporaties moeten maken tussen langetermijninvesteringen in betaalbaarheid,  beschikbaarheid dan wel kwaliteit van hun woningvoorraad. Anderzijds acteren commerciële partijen, geholpen door de lage rente, voor een deel op een terrein waarop corporaties ook acteren. Zij doen dat met een minder brede blik op de maatschappij en de toekomst. Dat houdt corporaties scherp, maar kan ook de structurele wijk- of buurtontwikkeling schaden. Corporaties mogen een gelijk speelveld met particuliere partijen verwachten, zeker in de fiscale behandeling.

Doelstellingen

  • Woningcorporaties blijven verantwoordelijk voor de manier waarop de maatschappelijke prestaties worden gerealiseerd, primair voor de bewoners en in samenspraak met belanghebbende partijen. 
  • Toekomstbestendige woningmarkt langs de principes van keuzevrijheid en eigendomsneutraliteit. 
  • Toekomstbestendig businessmodel. 

Resultaten 2017:

  • We hebben onderzoek gedaan naar toekomstige businessmodellen die financiële continuïteit bieden en waarin woningcorporaties als goede rentmeesters kunnen blijven zorgen voor maatschappelijke meerwaarde.  
  • We hebben onderzoek gedaan naar de transitie richting het gewenste eindbeeld van de woningmarkt, waarop de lobby gebaseerd kan worden. 
  • We hebben de eerste ronde prestatieafspraken geëvalueerd in samenwerking met de  Woonbond en de VNG. 
  • Monitoring en lobby woningmarkt, verhuurderheffing, huurtoeslag (formatie en daaruit volgende beleidsvoorstellen). 
  • Analyse en belangenbehartiging op fiscaal gebied (VPB verplichtingen, overdrachtsbelasting, servicekosten).
  • Analyse ontwikkelingen woningvoorraad (kleinere woningen voor kleinere huishoudens, krimp en groei, kwaliteit en levensduur).
  • Zonodig: voeren procedures tegen overheid (bijv. onderdelen woningwet, toezicht, verhuurderheffing).