Vereniging

Regionale verschillen

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

De regionale woningmarkten in Nederland verschillen nogal van elkaar en die verschillen nemen verder toe. De trek naar de Randstad en andere grootstedelijke regio’s gaat verder. Op andere plaatsen is er stilstand of zelfs krimp. Gespannen en ontspannen woningmarkten hebben ieder hun eigen opgaven: van herstructurering tot binnenstedelijke nieuwbouw tot sloop. 

De financiële spankracht is anders over Nederland verdeeld dan de regionale/lokale opgave. Naast identificatie van de omvang van de problematiek (corporaties die hun opgave niet aankunnen) is het zaak met elkaar en met de politiek te zoeken naar oplossingen hiervoor. 

Het is dus zaak om in te spelen op groeiende regionale en lokale verschillen en in te spelen op de effecten van groei en krimp. Maatwerk leveren betekent vaak manoeuvreren tussen de belangen van de landelijke politiek en die van lokale belanghouders. Het is voorstelbaar dat ook het woonbeleid wordt gedecentraliseerd naar lokale of regionale schaal, in navolging van zorg, jeugd en werk. Dat kan woningcorporaties extra kansen bieden om met lokale partners maatwerk-oplossingen te vinden. De rol van Aedes als landelijke belangenbehartiger verandert daardoor en kan verschuiven naar ondersteuning en belangenbehartiging bij regionale samenwerking.

Doelstellingen

  • De focus op de regio vertalen naar de consequenties voor de belangenbehartiging. 
  • De beste beleidsmix ontwikkelen (Europees, landelijk, lokaal) waarmee corporaties de meeste toegevoegde waarde voor hun doelgroepen kunnen realiseren. 
  • De regionale maatschappelijke opgaven die in het hele land spelen kunnen worden vervuld.

Resultaten 2017

  • Er zijn voorstellen geformuleerd waardoor lokale en regionale partners meer beleidsmogelijkheden krijgen maatregelen te nemen die aansluiten bij de eigen specifieke woningmarktsituatie (in aanvulling op of naast het bestaande landelijke kader).
  • Lobby die zich richt op de kabinetsformatie en daaruit volgende beleidsvoorstellen.
  • Aedes heeft een standpunt bepaald over de wijze waarop solidariteit binnen en tussen regio’s kan worden vormgegeven wanneer er een verschil bestaat tussen de opgave en de financiële mogelijkheden.
  • We hebben ideeën ontwikkeld hoe Aedes bijdraagt aan kennis over regionale woningmarkten en welke rol Aedes kan vervullen in regionale belangenbehartiging (keuzepalet).