Vereniging

Regel- en lastendruk

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

De nieuwe Woningwet is de basis van het wettelijk kader voor woningcorporaties. De praktijk heeft inmiddels laten zien dat uit die wet nog veel meer ingewikkelde en gedetailleerde regelgeving voortkomt. Er dreigt onnodige stapeling van regels (vanuit Autoriteit Woningcorporaties en WSW) en verstatelijking van de sector. Maar ook op Europees niveau. De afbakening van doelgroepen van de Nederlandse volkshuisvesting is gebaseerd op Europese regelgeving. De lastendruk, ook vanuit bijvoorbeeld de asbestregelgeving, is hoog en het is regelmatig de vraag of de regels die in theorie wellicht te begrijpen zijn in de praktijk niet juist schadelijke effecten hebben. 

Doelstellingen

 • Verminderen van administratieve lastendruk en het voorkomen van onnodige (stapeling van) regels. Dat blijft een belangrijke punt in de Aedes-lobby. Het gaat om zowel Europese, nationale als lokale regelgeving.
 • Terugdringen van bureaucratie door afstemming en standaardiseren van gegevens tussen alle betrokken partijen. 
 • Bouwen aan vertrouwen in woningcorporaties, waardoor de overmatige behoefte aan controle weer af kan nemen. Transparantie kan daarin een grote rol spelen.
 • Lobby voor een redelijk en minder kostbaar asbestbeleid.

Resultaten 2017

 • Administratieve lasten in de sector zijn in kaart gebracht. 
 • Nut, noodzaak en kosten van aanleveren verantwoordingsinformatie zijn geanalyseerd (vanuit historisch perspectief en in relatie tot andere sectoren).
 • Er zijn afspraken gemaakt met ministerie, Aw en WSW met de intentie om administratieve lasten jaarlijks te reduceren (zoals opvraag dPi en dVi). 
 • Analyse Woningwet met het oog op reductie lastendruk (voorbereiding evaluatie woningwet in 2017/2018).
 • Professionalisering en standaardisering informatievoorziening (met Cora/Vera/Netwit).
 • Belangenbehartiging nieuwe wijzigingen veegwet, BTIV en MR’s.
 • We hebben (samen met leden) modellen en handreikingen ontwikkeld over de verdere implementatie van de woningwet op allerlei terreinen binnen corporaties.
 • Lobby richting stakeholders en politiek om het verticaal toezichtmodel (WSW/AW) verdergaand door te voeren.