Vereniging

Professionaliteit en innovatie

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

Het maatschappelijk vermogen van corporaties (waarde van het vastgoed) is de basis voor het betaalbaar wonen van nu en morgen. Dat brengt de verplichting met zich mee om die woningen met goed rentmeesterschap te beheren. Dat betekent effectief en efficiënt opereren. 

Tegelijkertijd vraagt dat om wendbaarheid en flexibiliteit: snel en adequaat inspringen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes van de doelgroep. Omdat corporaties blijvend aanwezig zijn in een wijk of buurt ondervinden zij veranderingen vroegtijdig. Er lopen al experimenten voor nieuwe vormen van betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties (stakeholders).

Dergelijke innovaties zijn cruciaal. Woningcorporaties hebben de ambitie om aan de basis van innovaties te staan. Dat betekent open staan voor vernieuwing: je voortdurend afvragen hoe het beter kan. Elkaar inspireren en stimuleren om te blijven vernieuwen. 

Doelstellingen

 • Zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Prestaties meten en laten zien om op basis daarvan vertrouwen te verdienen.
 • Bevorderen van ketensamenwerking en professioneel opdrachtgeverschap.
 • Aanbieden en ontwikkelen van ondersteunende instrumenten.
 • Kennis delen over en stimuleren van innovaties.

Resultaten 2017

 • De Aedes-benchmark is verder ontwikkeld op basis van de Aedesvisie. Er komen prestatievelden bij en bestaande worden verfijnd. De benchmark is het uitgangspunt voor professionalisering van de sector. Corporaties leren en verbeteren op basis van het vergelijken van prestaties (benchlearning). 
 • We hebben ketensamenwerking en professioneel opdrachtgeverschap bevorderd met methodieken voor marktbenadering en vernieuwend samenwerken met de markt. We ontwikkelen en bieden ondersteunende instrumenten aan als model-bouwcontracten en model-vraagspecificaties. 
 • We hebben een kennisagenda en een concreet activiteitenprogramma opgesteld in samenwerking met brancheverenigingen en kennisorganisaties (Bouwend Nederland, Stroomversnelling, Platform31, TNO, Actiz, VNO, MKB, KWH). Daarin:
 • Innovatie-ontwikkelingen van binnen en buiten de sector.
 • Inventariseren en belonen kansrijke innovatie-initiatieven/projecten (sponsoring, ondersteuning of platform bieden). 
 • Kenniscentrum verspreidt goede voorbeelden (kennismakelaar). 
 • Lobby om belemmeringen en weerstand rond innovatie weg te nemen. Europees, nationaal en regionaal.
 • Cultuur en gedrag: organiseren sessies (PE-modules) voor bestuurders en managers over leiderschap, lef en hun hun rol in stimuleren innovatie.