Vereniging

Energiezuinige en duurzame woningen

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

Een duurzame, beheersbare en betaalbare energievoorziening is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende jaren. Duurzame maatregelen in de bebouwde omgeving hebben potentieel een groot effect en rendement. Woningcorporaties kunnen zodoende met hun  woningen een belangrijke bijdrage leveren en pakken die handschoen op. 

Het is de kunst om duurzaamheid samen te laten gaan met betaalbaarheid. Investeringen in duurzaamheid kunnen betekenen dat de huur omhoog gaat. Maar als dat tegelijkertijd leidt tot een veel lagere energierekening, dalen toch de woonlasten van de huurder. Die is dan per saldo beter uit. Zo snijdt het mes aan twee kanten en kunnen corporaties nog meer investeren in duurzaamheid.

Doelstellingen

  • We streven op langere termijn naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Dit gaat verder dan gemiddeld label B voor de woningvoorraad in 2021, de doelstelling uit het SER Energieconvenant.
  • De corporatie van de toekomst zet duurzaamheid in het ondernemingsplan en verankert dit in de onderhoudsplanning en de strategische beleidsdomeinen.
  • Deze route gaat voor corporaties zowel in stappen als in sprongen. 

Resultaten 2017

  • We hebben een duurzaamheidsagenda opgesteld op basis van het Energieakkoord en de lange-termijn doelstelling: een CO2-neutrale woningvoorraad. 
  • We hebben benchlearning georganiseerd voor en door leden op basis van de uitkomsten van de benchmark. 
  • Lobby over duurzaamheid rondom de kabinetsformatie en richting de nieuwe bewindspersoon. 
  • We hebben kennis over duurzaamheid ontwikkeld en gedeeld die corporaties helpt om het actief in te brengen in overleg over prestatieafspraken en lokale gebiedsplannen. 
  • We innoveren samen met de bouwwereld, netbeheerders en energieleveranciers om besparingen te realiseren. Werkwijzen zijn ketensamenwerking, vernieuwend opdrachtgeverschap en een integrale benadering van de woning en energielasten.