Vereniging

Een wendbare vereniging

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

De Parlementaire Enquête Woningcorporaties is achter de rug. De Woningwet is van kracht geworden. Er is een fase afgesloten, maar de wereld staat natuurlijk niet stil. Veranderingen in de maatschappij gaan sneller dan ooit en hebben veel impact. Ook op het werk van corporaties. Met het oog daarop heeft Aedes met haar leden haar visie voor de lange termijn vastgesteld. Daarnaast vraagt het om goed leiderschap en een gedeelde cultuur binnen de sector. Daarvan mag groter effect worden verwacht dan louter de formele regels uit statuten en reglementen. En Aedes moet als vereniging wendbaar genoeg zijn om in te blijven spelen op de veranderende omgeving en op de behoeften van haar leden. 

Het laatste ledenonderzoek laat zien dat belangenbehartiging een belangrijk speerpunt blijft en dat meer leden daarbij betrokken willen worden. Er is ook behoefte aan ondersteuning bij de belangenbehartiging in de eigen regio. Daarnaast hebben leden steeds meer waardering voor de praktische ondersteuning en dienstverlening van Aedes: handreikingen, tools, maatwerk-diensten. Dat roept de vraag op of de accenten van de vereniging verschuiven en of Aedes moet differentiëren en segmenteren?

Doelstellingen

  • Focus aanbrengen binnen de verenigingsactiviteiten en keuzes maken. 
  • Verder professionaliseren van die activiteiten en de rol van leden daarin. 
  • Ontwikkeling naar een brancheorganisatie waarbij leden ook producenten zijn.

 
Resultaten 2017

  • De besluitvorming binnen de vereniging en de betrokkenheid van leden is herijkt. De besluitvorming sluit aan bij de snelheid van de buitenwereld, is transparant een biedt ruimte voor innovatie en vernieuwing, Dat leidt tot breed gedragen en deskundige besluiten. In elk hoofdproces is sprake van betrokkenheid en verbinding met leden. 
  • Er zijn activiteiten ondernomen om leiderschap van het bestuur binnen de sector te ontwikkelen en om een cultuur te stimuleren die bijdraagt aan het functioneren van de vereniging en het behalen van resultaten.