Verdieping

Hoe dien ik als huurder een klacht in over mijn woningcorporatie?

Update

Als u een klacht heeft over een woningcorporatie kunt u een klachtenformulier invullen.

Uw klacht kunt u indienen op onderstaande adres:

De Commissie Governancecode
Postbus 97779
2509 GD Den Haag
T: 088 233 37 15, E-mail: CommissieGovernanceCode@aedes.nl

Vier meest gestelde vragen over het indien van een klacht over een woningcorporatie.

1. Ik heb een klacht over mijn woningcorporatie. Waar kan ik terecht?
Klachten over een woningcorporatie moeten worden ingediend bij de onafhankelijke klachten-en geschillencommissie van de corporatie, waar de klacht tegen gericht is.

Als de geschillen-en klachtencommissie van de betrokken corporatie uw klacht niet in behandeling neemt of als u meer dan drie maanden moet wachten op een uitspraak, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Commissie Governancecode.

De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Commissie Governancecode door het invullen van een klachtenformulier.

2. Wat is de procedure bij klachtafhandeling door de Commissie Governancecode?
Na ontvangst van uw klachtenformulier laat de Commissie Governancecode u zo snel mogelijk weten of zij deze in behandeling neemt of terug verwijst naar de geschillen-en klachtencommissie. Wordt uw klacht door de Commissie Governancecode zelf in behandeling genomen, dan stelt de Commissie Governancecode u en de betrokken corporatie in de gelegenheid schriftelijk de standpunten kenbaar te maken.

De Commissie Governancecode kan op grond van de schriftelijke stukken uitspraak doen, maar kan ook besluiten eerst nog de klacht door beide partijen mondeling toe te laten lichten.

3. Wat is de taak van de Commissie Governancecode en welke uitspraak kan zij doen?
De Commissie Governancecode beoordeelt in beginsel niet de daadwerkelijke inhoud van de klacht maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie de juiste procedures heeft gevolgd en zich heeft gehouden aan de gedragscode voor woningcorporaties: de Governancecode.

De Commissie Governancecode doet schriftelijk uitspraak. Uw klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie Governancecode adviseren tot bemiddeling door een deskundige. De schriftelijke uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. Uitspraken van de Commissie Governancecode naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.

4. Wat is de Commissie Governancecode en wie zijn de commissieleden?
De Commissie Governancecode is een onafhankelijke commissie, die toeziet of corporaties voldoen aan de normen die in de Governancecode zijn vastgelegd. De Commissie Governancecode is benoemd door de ledenraad van Aedes. De commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak.

De leden van de Commissie Governancecode zijn:

  • mevrouw drs. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck
  • de heer mr. drs. J.P. (Jan) Broekhuizen
  • de heer dr. J. W. A. (Asje) van Dijk
  • mevrouw mr. D. (Danielle) Rethmeier-Marres
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Governancecode vervangt AedesCode
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode verdwijnt. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode.