Eerste Kamer voor Wet Normering Topinkomens  07-11-2012 

Een meerderheid van de Eerste Kamer is voor het wetsvoorstel dat de inkomens van corporatiedirecteuren beperkt. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Senaat op 6 november.

Formele stemming
Door de brede steun in de Eerste Kamer gaat de Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 januari 2013 in. Op 13 november stemt de Eerste Kamer formeel over de wet.

Regeerakkoord
Het kabinet wil de wetgeving rond de maximum salarissen van corporatiesbestuurders verder aanscherpen, zo blijkt uit het regeerakkoord. Hierin is opgenomen dat het salaris van topfunctionarissen in de semi-publieke sector niet meer mag bedragen dan 100 procent van een ministerssalaris. In de WNT geldt een maximum van 130 procent.

Maximum salaris
De WNT regelt dat voor topfunctionarissen van woningcorporaties een beloningsmaximum geldt van euro 187.340 euro, vermeerderd met 28.767 euro voor pensioenvoorziening en 7.559 euro voor onkostenvergoeding. De Tweede Kamer stemde eind 2011 in met de wet.

WNT en woningcorporaties
De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) kan voor corporaties een lager bedrag vaststellen dan het WNT-maximum. Naar verwachting doet de minister dit ook. In de praktijk betekent dit dat voor de meeste woningcorporaties lagere maxima zullen gelden die zijn gerelateerd aan de omvang van de corporatie.

Overgangsregeling
Voor bestaande gevallen kent de wet een overgangsregeling. De (te hoge) bestaande beloning mag vier jaar in stand blijven. Vervolgens moet de beloning in drie jaar worden afgebouwd naar het niveau dat als maximum voor de instelling geldt.